Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 2. 2. En lärares förståelse och bemötande av elevers svårigheter med ekvationer : En fallstudie av en lärares undervisning om algebraiska ekvationer i grundskolans årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Åsén; [2023]
  Nyckelord :Algebra; Algebraic equations; Difficulties; Mathematics teaching; Teaching strategies; Algebra; Algebraiska ekvationer; Matematikundervisning; Svårigheter; Undervisningsstrategier; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att få större insikt i hur lärare kan arbeta för att möta och minska den problematik och de svårigheter som elever kan uppvisa med algebraiska ekvationer i grundskolans årskurs 4-6. Studien är baserad på klassrumsobservationer i två klasser i årskurs 6 och en semistrukturerad intervju med en yrkesverksam matematiklärare. LÄS MER

 3. 3. Learning in physics with simulation : Students’ needs & perceptions of the interaction with Algodoo, and learning in physics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Seyma Ikra Koyuncu; [2023]
  Nyckelord :computational thinking; stem; simulations; physics; modelling; digital tools; digital content; computational thinking; stem; simulering; fysik; modellering; digitalt verktyg; digitalt innehåll;

  Sammanfattning : Initiatives to implement computational thinking and science, technology, engineering & modelling into learning processes have been taken by many authorities worldwide, and in Sweden as well. The Swedish government made changes in the high school curriculum in order to develop student’s digital competence including programming which has been in force since June 2018 (Skolverket, 2018). LÄS MER

 4. 4. Kreativt skrivande i förstaspråksundervisning : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tuva Djupbäck; [2023]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; Berättande; Poesi; Skrivlärande;

  Sammanfattning : Både i styrdokument och ute på skolor upptäcktes en skillnad i kreativ skrivundervisning vad gäller både upplägg och bedömning. Denna kunskapsöversikt syftar därför till att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om kreativt skrivande i första språksundervisning i årskurs F-6. LÄS MER

 5. 5. Hur bråkar elever med bråk? : En studie om kritiska aspekter gällande additionsberäkningar av tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jack Daoud; [2023]
  Nyckelord :Variation theory; Mathematics; Fraction; Addition; Critical aspects.; Variationsteori; Matematik; Tal i bråkform; Addition; Kritiska aspekter.;

  Sammanfattning : Majoriteten av elever saknar idag förståelsen för hur de ska addera bråktal med hjälp av varierande metoder trots flera års undervisning i bråkaritmetik. Studien syftar till att generera en fördjupad förståelse av de tidigare identifierade kritiska aspekter som årskurs 4 elever möter vid additionsberäkningar av tal i bråkform. LÄS MER