Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Mål och medel i tvåspråkigförskoleverksamhet : En kvalitativ studie om pedagogers arbete för att främja det finska och svenska språket samt kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :RANA SONBOLRO; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommuner som ingår i förvaltningsområden ska kunna erbjuda barn med finsk härkomst förskola som är helt eller delvis på finska. Främjandet av det finska och svenska språket understryks även i läroplanen för förskolan då barn som tillhör de nationella minoriteterna ska erbjudas språkutveckling av minoritetsspråket samt främjande av den kulturella utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Utvecklad hanteringsprocessför hantering av kränkandesärbehandling : En studie genomförd på Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julia Hansson; [2020]
  Nyckelord :abusive discrimination; AFS 2015:4; AFS 2001:1; investigation; management; procedures; process.; AFS 2015:4; AFS 2001:1; arbetssätt; hantering; kränkande särbehandling; process; utredning.;

  Sammanfattning : Det har i spåren efter svenska #metoo-rörelsen kunnat konstaterats att det råder en stor okunskap hos arbetsgivarna om de regler som gäller vid hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I ett försök att göra en förändring till det bättre har därmed Region Gotlands hantering av kränkande särbehandling studerats. LÄS MER

 3. 3. En kunskapsöversikt över hur elevers läsintresse kan främjas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Stensson; Elin Wendel; [2020]
  Nyckelord :reading interest; primary school; reading attitude; reading habit; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Av flera undersökningar som gjorts de senaste åren har läsintresset hos unga minskat. En bidragande orsak tros vara att digitala medier tar allt mer tid i ungas vardag (Statens medieråd 2017). Unga syftar i den här kunskapsöversikten på åldrarna 0-13år. LÄS MER

 4. 4. Värdegrundsbaserad undervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cajsa Göransson Blixt; Yohanna Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :förhållningssätt; gymnasieskola; svenskämnet; värdegrund; värdegrundsbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Ett problem som fanns som bakgrund till denna studie var att det i tidigare studier fanns tolkningsskillnader hos olika lärare gällande värdegrunden, vilket kunde resultera i att den värdegrundsbaserade undervisningen varierade. I koppling till detta blev syftet med det här examensarbetet att beskriva och analysera fyra svensklärares förhållningssätt till värdegrunden så som den är beskriven under rubriken Definition av centrala begrepp, samt att redogöra för de metoder som svensklärarna säger att de använder sig av för en värdegrundsbaserad undervisning. LÄS MER

 5. 5. Stressmedvetenhet i förskolan : Metoder för att minska barns stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Andersson; Elin Bäck; [2020]
  Nyckelord :stress; barn; förskola; pedagoger; metoder;

  Sammanfattning : Inledning I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. LÄS MER