Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. Rekryteringar utgör dock viktiga, tidskrävande och kostsamma processer, och kan medföra stora negativa konsekvenser för en organisation vid felrekryteringar. För att undvika dessa risker behöver rekryteringar genomföras med stor noggrannhet och professionalitet, med vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt. Ett sätt att göra detta på är att rekrytera kompetensbaserat, vilket innebär att utvärdera kompetenser som krävs för en viss roll. Med kompetensbaserad rekrytering menas här en metod som innebär att arbeta strukturerat under hela rekryteringsprocessen, med fokus på att mäta kompetenser hos kandidater. Denna studie kommer främst fokusera på tre urvalsmetoder som kan användas för att mäta kompetenser: djupintervju, arbetspsykologisk testning samt referenstagning. Syftet med studien är att erhålla och sprida kunskap om kompetensbaserad rekrytering, genom att beskriva och analysera hur rekryterare på olika företag upplever dess effekter. För att uppfylla detta syfte kommer tre frågeställningar att vara vägledande i studien. Dessa kommer att fokusera på att ta reda på vilka positiva och negativa effekter som kompetensbaserad rekrytering har för arbetsgivare, hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan vara utformad vid rekrytering av chefer samt om ett företags kultur och värderingar speglas i de kompetenser som kartläggs vid rekrytering av kandidater, och i så fall hur. Vidare grundar sig studiens teoretiska utgångspunkter på forskning som rör kompetens, rekrytering, kompetensbaserad rekrytering och organisationskultur. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex intervjupersoner som är kunniga och erfarna på området kompetensbaserad rekrytering. Resultatet visar på att de positiva effekterna överväger de negativa, då denna kompetensbaserad metod bidrar till minskade felrekryteringar, ökade möjligheter att prediktera framtida arbetsprestation samt bidrar till en objektivare och mindre fördomsfull rekryteringsprocess, vilket i sin tur kan bidra till en ökad mångfald i organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)