Sökning: "modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 1135 uppsatser innehållade ordet modellering.

 1. 1. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av bergstunnel på ovanförliggande jordlager : Modellering av geologi, grundvattenmagasin och Kista Science City VA-tunnel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anders Thufvesson Retzner; [2019]
  Nyckelord :MODFLOW-USG; tunnel leakage; groundwater modeling; MODFLOW-USG; tunnelläckage; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : För att uppskatta inläckage till en bergförlagd tunnel finns ett antal analytiska modeller som tar hänsyn till parametrar som hydraulisk konduktivitet, storlek på tunnel och hur djupt tunneln är förlagd. Ett antagande i samtliga analytiska modeller är en homogen och isotrop geologi. LÄS MER

 3. 3. Modeling of non-maturing deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Fredrik Stavrén; Nikita Domin; [2019]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; replicating portfolio; risk management; risk analysis; econometric anaylsis; non-maturing deposits; SARIMA; Random forest regression; EBA; BCBS; Finansiell matematik; tidsserieanalys; replikeringsportfölj; riskhantering; riskanalys; Ekonometrisk analys; Icke-tidsbunden inlåning; ARIMA; SARIMA; SARIMAX; Random Forest Regression; EBA; BCBS;

  Sammanfattning : The interest in modeling non-maturing deposits has skyrocketed ever since thefinancial crisis 2008. Not only from a regulatory and legislative perspective,but also from an investment and funding perspective.Modeling of non-maturing deposits is a very broad subject. LÄS MER

 4. 4. Importance of fish community structure, nutrients and browning for shallow lake ecosystem dynamics : A modelling perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ylva Karlberg; [2019]
  Nyckelord :biological modelling; bowning; food webs; trophic interactions; top-down and bottom-up control; nutrients; light; shallow lake; biologisk modellering; brunifiering; födovävar; trofiska interaktioner; näring; ljus; grund sjö;

  Sammanfattning : In a changing climate, it is increasingly important to be able to model environmental effects on food webs, and to do that, one must have appropriate dynamic models. I present a shallow lake ecosystem model where producers, grazers, carnivores, piscivores, and detritivores are coupled through resource (light, nutrients and detritus) fluxes between the benthic and pelagic habitats and through carnivore life history events (ontogenetic habitat and diet shifts). LÄS MER

 5. 5. Numerical Investigation of Various Modelling Strategies for Throttling a Transonic Compressor Rig Diffuser

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Borzou Dargahi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concern of this study is modeling of the flow field in the diffuser of a 1.5 stage compressor test rig in which the mass flow is constrained at the exit of the diffuser. Constraining method is is applied through, throttling by means of a slab at the exit of the diffuser, where the flow enters the exit volute. LÄS MER