Sökning: "Mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 4005 uppsatser innehållade ordet Mathematics.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. The low-lying zeros of L-functions associated to non-Galois cubic fields

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Victor Ahlquist; [2023-02-13]
  Nyckelord :Mathematics; number theory; cubic fields; L-functions; low-lying zeros; onelevel density; two-level density; phase transition.;

  Sammanfattning : We study the low-lying zeros of Artin L-functions associated to non-Galois cubic number fields through their one- and two-level densities. In particular, we find new precise estimates for the two-level density with a power-saving error term. LÄS MER

 3. 3. Språkstörning inom Matematiken : Matematiklärarens strategier för att inkluderaelever med språkstörning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mohammad Al Kabra; Arash Farhadi; [2023]
  Nyckelord :Language impairment; problem solving; mathematics; sociocultural perspective; Språkstörning; problemlösning; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Elever med språkstörning kan ha svårt att tillgodogöra sig matematikundervisningen, vilket kan påverka deras kunskapsutveckling och möjlighet att nå de fastställda kunskapskriterierna. Därför är det nödvändigt att undersöka hur språkstörning kan påverka elevernas matematikinlärning och vilka metoder som finns för att inkludera dessa elever i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 5. 5. Utvecklande matte på ett lekfullt sätt : Ett arbetsmaterial att luta sig mot vid matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tova Tengström; Jonna Tuohimaa; [2023]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; Förskola; Förskollärare; Matematik; Undervisning;

  Sammanfattning : Vår gemensamma uppfattning om matematik i förskolans verksamhet är att det finns en problematik med att undervisa om matematik då den oftast begränsas till att räkna. Tidigare forskning redogör för att förskollärare känner oro för att undervisa matematik samt att de anser sig besitta en låg matematisk kompetens och känner därmed rädsla för att göra fel vid matematikundervisning. LÄS MER