Sökning: "Rebecka von Zweigbergk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka von Zweigbergk.

  1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

    Magister-uppsats,

    Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
    Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER