Vägen mot hållbarhet : En kvalitativ studie av hur ett företag anpassar marknadsföringsstrategier för att uppnå hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Företag behöver idag ansvara för hållbarhet i sin verksamhet, däribland i sina marknadsföringsstrategier, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Forskning menar att detta kräver välanpassade marknadsstrategier som påvisar hållbarhetsarbetet för intressenter. Anpassning av marknadsföringsstrategier skiljer sig dock mellan branscher och företag. Syftet med studien är att undersöka hur ett företag anpassar sin marknadsföringsstrategi för att uppnå hållbarhet. Detta genom att undersöka hur marknadsföringsstrategin, bestående av segmentering, målgrupp, positionering, kundlösning, kundkostnad, bekvämlighet och kommunikation, anpassas utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Studien har en kvalitativ metod, innefattande semistrukturerade intervjuer med klädföretaget Gina Tricot, vilka arbetar med hållbarhet, likväl sekundärdata om klädbranschen generellt. Studien påvisar att ett företags anpassning av sin marknadsföringsstrategi sker genom olika åtgärder för att uppnå hållbarhet. Studien identifierar anpassning genom samtliga hållbarhetsdimensioner i kundlösning, kundkostnad och kommunikation. I segmentering och bekvämlighet skedde anpassning genom miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Dock kunde ingen anpassning alls påvisas för målgrupp och positionering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)