Sökning: "anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 2470 uppsatser innehållade ordet anpassning.

 1. 1. Särskild undervisning för särskilt begåvade? : En kvalitativ studie om pedagogers strategier med anpassning av undervisning för särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Karolina Dahlberg; Emelie Evestam Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Pedagogik; Pedagoger; Intervju; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur pedagoger utformar och anpassar undervisning för elever med särskild begåvning. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i strategier (Liljedahl, 2017) som framställts för att tillgodose dessa elevers behov. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogiskt stöd i idrottsundervisningen : En undersökning av elevers uppfattningar om det specialpedagogiska stödet i Idrott och hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; idrottsundervisning; delaktighet; Self-efficacy; tilltro;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om gymnasieelever i behov av särskilt stöd och deras uppfattningar om det stöd de får i idrottsundervisningen samt den delaktighet det ger. Tidigare forskning visar på att elever i behov av särskilt stöd har både positiva och negativa erfarenheter från idrottsundervisningen och att det beror på hur väl anpassningarna är gjorda för att de ska kunna delta. LÄS MER

 4. 4. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Personalens perspektiv om möjligheten att minska smittspridning av Covid-19 : En kvalitativ studie om hur personal inom äldreomsorgen upplever möjligheten till att påverka en minskad smittspridning av Covid-19

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Suzanne Millmark; [2020]
  Nyckelord :Äldreomsorgen; Covid-19; drivkraft; aktiv påverkan; anpassning till utmaningar;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte personalens upplevelse inom äldreomsorgen om möjligheten till påverkan av minskad smittspridning av Covid-19. Deltagarna i studien var fyra personer mellan 47 och 65 år som intervjuades individuellt i en kvalitativ undersökning om upplevelsen kring smittspridning av Covid-19 inom äldreomsorgen. LÄS MER