Sökning: "Emma Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden Emma Karlsson.

 1. 1. Bakom cancelkulturen: En kvantitativ studie om intentionen att delta i cancelkultur från ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Emma Alquier; [2021]
  Nyckelord :cancelkultur; teorin om planerat beteende; TpB; personligt varumärke; sociala medier; digital aktivism; cancel culture; theory of planned behavior; personal branding; social media; digital activism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som ligger bakom en individs intention att delta i den form av digital aktivism som kommit att kallas för cancelkultur. Vidare undersöks hur teorier om personlig varumärkeskommunikation kan bidra till att förklara denna intention. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn inom ambulanssjukvården : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Karlsson; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance care; Ambulance staff; Children; Experience; Patient safety; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Patientsäkerhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården har en bred uppgift vilket innefattar att ta hand om människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. I bakgrunden beskrivs ambulanssjukvård, kompetens i ambulansen, vårdprocessen i ambulansen, patientgruppen barn inom ambulansen, kommunikation med barn och patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 4. 4. Blommor och bin på schemat : En studie angående högstadieelevers uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emma Paulander; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; sexualundervisning; högstadiet; elevers uppfattningar och undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Värdet av den pedagogiska måltiden : En narrativ studie av pedagogers berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jill Andersson; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :commensality; förskola; kunskapskultur; pedagogisk måltid; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Abstract I denna studie är syftet att ökaförståelsen för förskolemåltidens sociala värde och lärandemöjligheter, detta genom en kvalitativ ansats som bygger på en narrativ metod där vi utgår från pedagogers berättelser och erfarenheter. I studien användes tekniken intevjuer och åtta olika verksamma pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. LÄS MER