Sökning: "globala nord"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden globala nord.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic study of grid connected residential PV system with battery storage - A review of the Local System Operator (LSO) model

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :MD Ahsan Kabir; [2017]
  Nyckelord :Solar Photovoltaics; Battery storage; Electricity market; NPV; PV system profitability; Residential load; Peak shaving;

  Sammanfattning : The grid connected solar PV system with battery storage is one of the promising alternativeenergy solutions for electricity consumers. The Local System Operator (LSO) will be a newactor to operate its own energy system by integrating PV and battery system with other technicalsolutions. LÄS MER

 3. 3. Minskad animaliekonsumtion inom skolmatsrestaurangerna i Göteborgs Stad: En kvalitativ studie om åtgärder för att nå målet minskad klimatpåverkan från maten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Nord; [2016-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborgs Stad är uppmärksammade för sitt klimatarbete både i Sverige och internationellt. I denna studie studeras Göteborgs Stads arbete med miljömåltider som innebär att minska klimatpåverkan från maten inom skolverksamheten, genom minskad animaliekonsumtion och införande av vegetariska måltider i skolmaten. LÄS MER

 4. 4. Geomorphological evidence for an ongoing transgression on northwestern Svalbard

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kristian Westlund; [2014]
  Nyckelord :sea level; Svalbard; geomorphology; lagoons; estuaries; havsnivå; geomorfologi; laguner; estuarier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Rise and fall of the global sea level during Pleistocene and Holocene are mainly caused by glacio-isostatic and glacio-eustatic factors directly linked to the cyclic increase and decrease of the Earth’s ice sheets. Apart from the dominating glacio-isostatic and glacio-eustatic factors, several other components have influenced the global sea level, which complicates the regional sea level curves of the world. LÄS MER

 5. 5. Kulturellt relevant socialt arbete? : En fältstudie i en SOS-barnby, Swaziland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sarah Ekström; Magdalena Persson; [2013]
  Nyckelord :Social work; SOS-Children’s Villages; Villagemothers; Global north; Global south; Culture; Post colonialism; Legitimacy; New institutionalism; Children’s right perspective; Socialt arbete; SOS-barnbyar; Bymammor; Globala nord; Globala syd; Kultur; Postkolonialism; Legitimitet; Nyinstitutionalism; Barnrättsperspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how SOS Children's Villages as an organization in Swaziland is affected by, and takes into account, the cultural, organizational and societal context in which it acts. Material was gathered through a field study during one month in one of the three SOS Children's Villages in Swaziland. LÄS MER