Sökning: "globala nord"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden globala nord.

 1. 1. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER

 2. 2. Mitigating climate change, one hamburger at a time : a discourse analysis of how MAX Burgers AB communicates their carbon offsetting — and how customers perceive it

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Andrews; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; climate change mitigation; carbon dioxide removal; green governmentality; ecological modernisation; civic environmentalism; conduct of conduct; Social Sciences;

  Sammanfattning : Carbon offsetting through forest sequestration in the Global South has become an increasingly common way for companies to mitigate their greenhouse gas emissions and thereby sell products and services with net zero emissions. In Sweden, fast food company MAX Burgers AB goes even further. LÄS MER

 3. 3. Is local climate change adaptation [CCA] inclusive for/adapted to everybody? : A qualitative study and intersectional analysis of local CCA within Stockholm County

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Urban Climate Change Adaptation; Physical Planning; Stockholm County; Vulnerabilities; Intersectional Framework;

  Sammanfattning : Stockholm County is currently implementing climate change adaptation, making it essential to distinguish the priorities being made. Previous research has suggested that social dimensions of climate change adaptation in cities, especially in the Global North, are largely ignored. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en “klimatflykting” - En postkolonial studie av den svenska miljö- och klimatflyktingdiskursen utifrån kammarens protokoll 1990-2019.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sanne Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Miljöflykting; klimatflykting; kammarens protokoll; diskursiv figur; migrationsdiskurs; biståndsdiskurs; Michel Foucault; postkolonialism; Gayatri Spivak; eurocentrism. Environmental refugee; climate refugee; records of proceeding in the Chamber; discursive figure; migration discourse; aid discourse; postcolonialism; Eurocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en postkolonial granskning av hur miljö- och klimatflyktingar konstrueras inom en svensk politisk kontext, specifikt utifrån riksdagens protokoll mellan åren 1990 till 2019. Syftet med studien är att bidra med en mer nyanserad bild av hur miljö- och klimatflyktingar diskursivt konstrueras inom den svenska politiken. LÄS MER

 5. 5. Ett skepp kommer lastat…med mänskliga rättigheter : Bruket av ett begrepp hos Sida och dess föregångare 1956–2019

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2020]
  Nyckelord :International development; international aid; global development; global south; global north; human rights; epistemic; hermeneutic; equality; inequality; justice; injustice; postcolonial; post colonial; Sida; utvecklingssamarbeten; bistånd; global utveckling; globala syd; globala nord; mänskliga rättigheter; människorätt; epistemisk; hermeneutisk; jämlikhet; rättvisa; ojämlikhet; orättvisa; postkoloniala; postkolonialt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den svenska myndigheten Sida med föregångare använt människorättsbegreppet i årsredovisningar 1956 – 2019. Specifikt undersöks vilken relation detta har till epistemiska jämlikhetsdimensioner i materialet. LÄS MER