Sökning: "landsbygdsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet landsbygdsutveckling.

 1. 1. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER

 2. 2. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Jonsson; [2022]
  Nyckelord :fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. LÄS MER

 3. 3. Att planera och utveckla landsbygden : En fallstudie av två landsbygdskommuner i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :Rural planning; Rural development; Rural areas; Rural municipalities; Tourism; Landsbygdsplanering; Landsbygdsutveckling; Landsbygd; Landsbygdskommun; Besöksnäring;

  Sammanfattning : Det finns många olika typer av landsbygder och därmed olika förutsättningar för den kommunala planeringen och utvecklingsarbetet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur två landsbygdskommuner med olika förutsättningar – med och utan dominerande besöksnäring – planerar och utvecklar sin landsbygd. LÄS MER

 4. 4. Planeringsverktyg för ett attraktivt centrum på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Gustaf Lindblad; John Olsson; [2022]
  Nyckelord :Förtätning; stadsplanering; centrumutveckling; landsbygdsutveckling; prickad mark; ägoväv; hustypsmatriser; Ingelstad; Växjö;

  Sammanfattning : I den genomförda studien undersöktes om det finns förutsättningar för en allt mer avfolkad landsbygd att skapa en ny flyttkedja från staden för en bättre social hållbarhet på kommunal nivå. Ingelstad, en mindre tätort i Växjös omnejd, ska tillsammans med Växjö kommun skapa en attraktivare centrumkärna genom förtätning. LÄS MER

 5. 5. Regenerative agriculture : a contested open moment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rickard Hedling; [2022]
  Nyckelord :regenerative agriculture; alternative food networks; food sovereignty; political ecology; discourse food systems;

  Sammanfattning : Agriculture is both heavily impacted by climate change and responsible for greenhouse gas emissions causing climate change. Transitioning towards more sustainable agricultural practices is therefore imperative and requires new ways of thinking about agricultural knowledge and technologies. LÄS MER