Sökning: "Lessebo"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Lessebo.

 1. 1. Genus och intersektionalitet i landsbygdskommuners översiktsplanering : En studie av fyra svenska landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Alice Möller; Sanna Pyhäsalmi; [2020]
  Nyckelord :comprehensive planning; rural municipality; gender; gender mainstreaming; intersectionality; översiktsplanering; landsbygdskommuner; genus; jämställdhetsintegrering; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Alla kommuner i Sverige måste ha en gällande översiktsplan, men hur den utformas är till stor del upp till kommunerna själva. Uppsatsen syftar att studera hur genus, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet tar sig uttryck i landsbygdskommunerna Flens, Lessebos, Valdemarsviks och Östra Göinges översiktsplaner. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst vid sidan av befintlig väg : Åtgärdsförslag gällande siktröjning längs riksväg 25

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabell Nerman; [2018]
  Nyckelord :tree removal; land access; wildlife accidents; siktröjning; siktgallring; markåtkomst; viltolyckor;

  Sammanfattning : Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. LÄS MER

 3. 3. Analys av förluster i småskaligt fjärrvärmenät : En studie för Lessebo Fjärrvärme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Kristian Johansson; Filip Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :värmeförlust; fjärrvärme; småskalig fjärrvärme; nätkartor; Lessebo; lågtemperatur; solvärme; rörförluster;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar de rapporterat höga förlusterna i ett småskaligt fjärrvärmenät i Lessebo där styrkort för år 2013 redovisar förluster på 38 %. Genom att med en kvantitativ metod beräkna de värmeförluster som sker genom värmeledning i rörnätet görs en bedömning om rörnätets utformning är källan till de höga förlusterna eller ej. LÄS MER

 4. 4. Lessebo kommun : samordnad varudistribution

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ingrid Belin; Madelene Reck-Christensen; Sarah Rosenquist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lessebo kommun undertecknade år 2012 en avsiktsförklaring om att gå med i samordnad varudistribution tillsammans med kommunerna i Kronobergs län. År 2014 gjorde Camilla Thure, utvecklingsstrateg, Lessebo kommun, en utredning om kostnaderna för att gå med i samarbetet. LÄS MER

 5. 5. Tätskiktsmaterial i sluttäckning av deponier – En litteratur- och fallstudie om tätskiktsmaterial ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Tove Andersen; [2015]
  Nyckelord :lysimeter; fiberslam; Deponiförordningen; lakvatten; deponi; sluttäckning; Tätskiktsmaterial; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Strängare lagstiftning (SFS 2001:512) har medfört att ett stort antal deponier kommer att avslutas och sluttäckas inom de närmaste åren. Till detta behövs stora mängder material, som lever upp till olika krav som täthet och långtidsbeständighet. LÄS MER