Sökning: "surrogate"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet surrogate.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children that were born through transnational commercial surrogacy arrangements, and intended parents who plan on going through this process in the future. I have analyzed media where this parental narrative is portrayed, using critical discourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Simulation Study of Stochastic Time-To-Collision as a Severity Measure in Traffic Security

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Per Niklas Benzler Waaler; [2020]
  Nyckelord :time; collision; ttc; stochastic; probability; transform; transformation; traffic; data; under; estimation; post; encroachment; mixture; distribution; simulation; study; encounter; conflict; trajectory; prediction; road; user; safety; severity; surrogate; measure; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Traffic accidents are extremely rare, creating the need for surrogate methods for safety analysis that makes efficient use of the information provided by traffic conflicts, which also are limited in availability. The severity measure time-to-collision (TTC) in combination with extreme value theory have so far been one of the primary measures used to infer traffic safety levels, but it relies on unrealistic assumptions that results in severity measures that do not always agree well with observed danger. LÄS MER

 4. 4. Erkännande av utländska domar beträffande moderskap i surrogatarrangemang : Principen om barnets bästa och barnets rätt till privat-och familjeliv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Besic; [2020]
  Nyckelord :surrogacy surrogacyarrangements; surrogatarrangemang moderskap faderskap erkännande av utländska domar fastställande av moderskap moderskapspresumtionen faderskapspresumtionen presumtion assisterad befruktning privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang väcker många känslor hos individer och det är en pågående debatt huruvida det ska legaliseras eller inte. I ett nytt avgörande från Högsta domstolen, NJA 2019 s. 504, erkänner domstolen ett utländskt avgörande beträffade moderskap inom surrogatarrangemang. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Different Genetic Algorithms for a State-machine Combining Assignment Problem

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonathan Hillblom; [2020]
  Nyckelord :Genetic algorithm; meta-heuristic; assingment problem; 2 dimensional representation; state-machine combining;

  Sammanfattning : Deep packet inspection (DPI) is useful as a tool for analyzing internet traffic. Regular expressions (regexps) can be used to detect the network traffic patterns that the DPI is able to identify. LÄS MER