Sökning: "emotionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet emotionalitet.

 1. 1. "Statstjänstemän har inte så mycket känslor" : En kvalitativ studie i hur beslutsfattande personal vid Migrationsverkets asylenhet utför emotionellt lönearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linn Sand Andersson; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; emotionsregimer; copingstrategier; interaktionsritualer; Migrationsverket; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att uppnå en ökad förståelse för hur beslutsfattande personal med erfarenhet från Migrationsverkets asylenhet, upplever att de förhåller sig till, påverkas av- samt hanterar arbetsrelaterade emotioner i förhållande till asylenhetens emotionsregim. Syftet var därmed att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personal förhåller sig till en sådan emotionsregim vilken reglerar arbetstagarens känsloupplevelse och känslouttryck. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 3. 3. "Jag tror på free trade, inte fair trade" : en studie om könets påverkan på attitydsskapande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Gabrielsson Dukstenieks; Louise Fransson; [2017]
  Nyckelord :CSR; attityd; biologiskt kön; socialt kön; personlighet; reklam;

  Sammanfattning : Studien undersöker sambandet mellan attityd och biologiskt kön med hjälp av moderatorvariabeln socialt kön samt personlighet kopplat till detta. Baserat på tidigare forskning inom ämnena socialt kön och personlighet, socialt kön och CSR samt attitydformation utformades en analysmodell. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan tandvårdsrädsla och temperament- vilken betydelse har kön och utländsk bakgrund? : En tvärsnittsstudie på ungdomar i nionde klass i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Elin Zakrisson Mortensson; Malin Öhlen; [2015]
  Nyckelord :kön; personlighet; rädsla; tandvård; ungdomar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Tandvårdsrädsla är ett vanligt förekommande problem i tandvården vilket kan bidra till en sämre oral hälsa. Tidigare forskning visar vissa samband mellan tandvårdsrädsla och olika temperament men de mest signifikanta resultaten varierar. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserad Storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Dahlman; Madeleine Hjalmarsson; Lovisa Johansson Mellbin; [2013]
  Nyckelord :Storytelling; Digital media; Brand; Emotionality; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Digitaliserad Storytelling – En fallstudie om att bygga IKEAs varumärke genom berättelser Seminariedatum: 2013-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Evelina Dahlman, Madeleine Hjalmarsson och Lovisa Mellbin Handledare: Fil. Dr. LÄS MER