Sökning: "topprestation"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet topprestation.

 1. 1. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
  Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER

 2. 2. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 3. 3. Topprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Charlotte Lundell; [2014-09-16]
  Nyckelord :sportspsychology; elitidrott; topprestation; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : To achieve peak performance as a young elite athlete, there are many psychological andphysical factors that have impact on human’s performance. Factors that affect theperformance interplay and interact must work to maintain ability to perform at its peak.The purpose of this study is to examine the factors that contribute to peak performance. LÄS MER

 4. 4. SM-mästare - för att det var kul! : En kvalitativ studie om psykologiska framgångsfaktorer hos motocrossförare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jimmy Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Motocross; Flow; Pre performace routins; Performance routines;

  Sammanfattning : Syfte och FrågeställningSyftet med studien är att undersöka motocrossförares förberedelse inför tävling och deras uppfattning av en topprestation under tävling.De frågor som jag sökt svar på är: Hur ser förarna på balansen mellan utmaning och skicklighet utifrån sin förmåga? Vilka mål har förarna inför en tävling och vilken feedback får förarna under tävling? samt hur förarna upplever sin topprestation?MetodStudien har en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som metod (Bryman 2008 s. LÄS MER

 5. 5. Unga idrottares upplevelser i en topprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Isaksson; [2011]
  Nyckelord :young athletes; peak performance; experience; unga idrottare; idrottsprestation; förmåga; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka unga idrottares upplevelser i en topprestation.Studiens frågeställningar var:·        Vilka upplevelser har unga idrottare i en topprestation?·        Upplever unga idrottare flow i en topprestation?·        Vilka faktorer ligger bakom en topprestation hos unga idrottare? Utifrån syfte och frågeställningar valdes mätinstrumentet Flow State Scale-2 (FSS-2). LÄS MER