Sökning: "elitidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet elitidrott.

 1. 1. Svenska elitidrottsföreningars ledarskap och balansering av ideell- respektive kommersiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundborg; Gabriel Erdinc; [2023-02-16]
  Nyckelord :ideell; kommersiell; elitidrott; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Den nordiska idrottsmodellen kännetecknas av att vara inkluderande för alla och i svensk idrottsrörelse organiseras idrotten i ideella föreningar med syftet att skapa glädje, gemenskap,engagemang och samhörighet. Däremot har idrotten likt mycket annat i dagens samhälle kapitaliserats och kommersialiserats i allt större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Ämnet specialidrott : En kvalitativ studie om NIU-instruktörers uppfattning om lärande i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Victor Ericson; Emma Sandström; [2023]
  Nyckelord :Special Sports; Handball; Coaches; Teachers; Specialidrott; NIU; Handboll; Lärare; Instruktör;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka hur handbollsinstruktörer på NIU-gymnasier uppfattar ämnet specialidrott. Vidare var syftet även att undersöka betyg- och bedömningsprocessen i ämnet. LÄS MER

 3. 3. ”Kommer jag kunna prestera när jag har mens?” : En kvalitativ intervjustudie om stressorer och copingstrategier kopplat till menstruation som damfotbollsspelare på elitnivå upplever respektive använder i samband med träning och match

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :Menstruation; Elite sports; Female soccer; Stress; Coping; Menstruation; Elitidrott; Damfotboll; Stress; Coping;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka stressorer och copingstrategier kopplat till menstruation som damfotbollsspelare på elitnivå upplever respektive använder i samband med träning och match. Sammanlagt deltog femton kvinnor i studien, varav alla var mellan 19–31 år gamla (M = 23.9, SD = 3.15). LÄS MER

 4. 4. Den hållbara truppgymnasten : En kvalitativ studie om att möjliggöra längre elitkarriärer i truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Ebba Aldentorp; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Studiens syfte var att undersöka elitaktiva truppgymnasters syn på hållbart elitidrottande och hur man kan möjliggöra längre elitkarriärer i truppgymnastik. Detta tar avstamp i följande frågeställning, som lyder: Vilka faktorer tror elitaktiva truppgymnaster bidrar till en hållbar elitkarriär i truppgymnastik? Metod: För att besvara studiens syfte och frågeställning valdes en kvalitativ intervjumetod. LÄS MER

 5. 5. Arbete med psykisk ohälsa inom elitidrott för elittränare : En intervjustudie med svenska elittränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Sophie Westlund; Lina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Elitidrott; psykisk ohälsa; elittränare; idrott; mental ohälsa; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka hur svenska elittränare ser på sin roll och sitt arbete när det kommer till elitidrottares psykiska ohälsa. Studien har utgått från följande frågeställningar: (1) På vilket sätt arbetar elittränare med att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa hos elitidrottare? (2) Hur arbetar elittränare med elitidrottare som har drabbats av psykisk ohälsa? (3) Hur ser elittränare på sitt ansvar kring psykisk ohälsa hos elitidrottare? Metod En kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer utfördes med fem elitidrottstränare. LÄS MER