Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. Nattsömnen under den postoperativa återhämtningen är viktig för att patienten ska återfå kontrollen över sina grundläggande funktioner och sjuksköterskan har därmed en viktig roll i främjandet av patientens nattsömn. Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelse av nattsömn efter kirurgiskt ingrepp på en kirurgavdelning. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv design. Tio patienter rekryterades att delta enligt bekvämlighetsurval. Patienterna hade opererats och vårdats på en kirurgavdelning minst tre dagar innan intervjun. Intervjuerna analyserades med Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier; Stör nattsömnen och Främjar nattsömnen. Kategorierna i sin tur bygger på fem subkategorier; Symtom och obehag, Annorlunda sovmiljö, Tankar och känslor under kategorin Stör nattsömnen. Vårdpersonalens sätt att vårda och Anpassningar i sovmiljön under kategorin Främjar nattsömnen. Resultatet visade att nattsömnen stördes av exempelvis symtom som smärta och illamående, vård på dubbelsal, oro, ledsamhet och ovisshet. Faktorer som främjade nattsömnen var exempelvis olika strategier, vårdpersonalens förmåga att skapa trygghet och förutsättningar för en god nattsömn, vård på enkelsal och att vårdsalen var anpassningsbar. Slutsats: Det är en annorlunda sovmiljö på sjukhus jämfört med hemma, vilket påverkar nattsömnen. Det framkommer i resultatet att det är fysiska och psykiska faktorer som både stör och främjar nattsömnen. Olika strategier skapas efter de förutsättningar som finns på kirurgavdelningen för att främja nattsömnen. Att vårdpersonalen hälsar i början av nattpasset, visar engagemang och kunskap samt skapar förutsättningar för en god sovmiljö bidrar till en trygghetskänsla som främjar nattsömnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)