Sökning: "ökad nederbörd"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden ökad nederbörd.

 1. 1. Harvning som beteshygienisk åtgärd : ett komplement till avmaskning för att minska mängden infektiösa cyathostominaelarver på bete?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hillevi Hassler; [2021]
  Nyckelord :häst; cyathostominae; små blodmaskar; parasiter; beteshygien; harvning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar (Cyathostominae) är hästens vanligaste endoparasiter med en prevalens upp till 100 %. Parasiterna orsakar sällan sjukdom, men kan leda till allvarliga hälsoproblem hos framförallt unga hästar. De små blodmaskarna har en direkt livscykel och hästarna smittas via bete när de får i sig larvstadium 3 (L3). LÄS MER

 2. 2. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Algeborg; [2021]
  Nyckelord :dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; torg; stadsrum;

  Sammanfattning : Som ett resultat av klimatförändringar sker en temperaturökning. Denna temperaturökning leder till en ökad nederbörd. Nederbörden förväntas också att bli kraftigare och allt mer vanligt förekommande i framtiden. I våra städer blir nederbörd till dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. Planning and implementing sustainable urban drainage systems in the built environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Madeleine Hellberg; [2020]
  Nyckelord :stormwater; sustainable stormwater management; sustainable urban drainage systems; SUDS; green-blue infrastructure; GBI; dagvatten; hållbar dagvattenhantering; hållbara urbana dagvattensystem; grön-blå infrastruktur;

  Sammanfattning : Our planet stands before many great challenges, where climate change and urbanization are two of the major challenges. One of the challenges due to climate change is the increased amount of precipitation and of extreme rainfall, which creates a higher amount of stormwater within the urban areas and an increased risk of urban flooding. LÄS MER

 5. 5. Amfibiska hus : möjligheter och utmaningar att nyttja byggtekniken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Gradén Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Amphibious buildings; floating construction; sustainable architecture; amphibious retrofit; flood-proof construction; Amfibiska hus; översvämningssäker byggteknik; Amfibisk ombyggnation; flytande konstruktion; hållbar arkitektur; amfibiska byggnader; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Climate change will increase the risk of floods from storms and rising sea levels in many countries with coasts, seas and rivers. In Sweden, climate change is going to affect the intensity and frequency of precipitation which, together with rising sea levels, will result in more floods in the future. LÄS MER