Sökning: "klimatanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet klimatanpassning.

 1. 1. RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Länje; [2021-09-15]
  Nyckelord :Riskutsatthet; klimatanpassning; extremväder; översvämningsdirektivet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan riskutsatthet och arbete med klimatanpassning i svenska kommuner. I en enkätundersökning till Sveriges kommuner har IVL Svenska Miljöinstitutet frågat hur kommunerna arbetar med klimatanpassning, och utifrån detta skapat ett poängindex där kommunernas klimatanpassningsarbete rankas. LÄS MER

 2. 2. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 3. 3. Sektoriell integrering av klimatanpassning : En studie kring vård- och omsorgskontoret och utbildningskontorets arbete i Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Charlotte Valger; [2021]
  Nyckelord :Policy integration; climate adaption; strategy; political commitment; coordination; knowledge exchange; Policyintegrering; klimatanpassning; strategi; politiskt engagemang; koordination; kunskapsutbyte;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelsen om arbetet med klimatanpassning och hur frågan kan integreras i kommunala sektorer som inte har klimatanpassning som sitt främsta uppdrag. Genom att öka kunskapen om det praktiska arbetet inom utbildnings- samt vård och omsorgssektorer bidrar studien med insikter om faktorer som påverkar effektiviteten av integrering av klimatanpassning. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Thomas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Klimatfrågan inom Business Improvement Districts

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jessie Westerberg; Ellinor Nyström; [2021]
  Nyckelord :Business Improvement Districts; BID; klimatorienterad stadsutveckling; klimataspekter; offentlig-privat samverkan.;

  Sammanfattning : In 2009, a new form of model was introduced in Sweden; Business Improvement Districts - BID. The model enables collaboration between the public and the private sector and has in several places managed to achieve social and economic success. LÄS MER