Sökning: "förtätning"

Visar resultat 1 - 5 av 603 uppsatser innehållade ordet förtätning.

 1. 1. "Varför byggs det hus i vår skog?" : En fallstudie om förtätningens effekter i en storstadsregion

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonas Gummesson; [2021]
  Nyckelord :förtätning; täthet; utglesning; grönområden; skogsområden; naturområden; delaktighet; samråd; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : The world's and Sweden's population continues to increase and there is a need to build more residences. To ensure that the Swedish environmental goal of a good built environment (God bebyggd miljö) is achieved, and the earth's scarce resources are managed, densification is considered by Boverket to be a good planning method wherein buildings are concentrated in those places which contain the best conditions. LÄS MER

 2. 2. Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tor Möller; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. LÄS MER

 3. 3. Påbyggnad med förstärkningstomme i befintlig byggnad : Konstruktionsval för invändig förstärkningsstomme av trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Warnerfjord; [2021]
  Nyckelord :Förtätning Påbyggnad Förstärkningsstomme Träbyggnadsteknik Byggsystem Pelare Dimensionering Lastkombination;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har under lång tid rapporterat om en ökande bostadsbrist ilandet. För att motverka bristen behöver en nybyggnation av 60 000–70 000bostäder genomföras årligen fram till 2029. På 60-70 talet stod Sverige även dåinför stora utmaningar som följd av urbaniseringsvågen från Sveriges landsbygdtill städerna. LÄS MER

 4. 4. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 5. 5. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Malin Johansson; Ilse Köhne; [2021]
  Nyckelord :förtätning; hållbar utveckling; social hållbarhet; urbana postindustriella tomrum; postindustriella områden; solida figurer;

  Sammanfattning : Samtida städer står inför två stora utmaningar. Den ena är urbanisering och den andra är befolkningstillväxt. För att bemöta utmaningarna och samtidigt sträva efter en hållbar utveckling förtätas städer inåt. LÄS MER