Sökning: "förtätning"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade ordet förtätning.

 1. 1. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lundström; [2021]
  Nyckelord :regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. LÄS MER

 3. 3. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 4. 4. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märta Bergman; [2021]
  Nyckelord :urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. LÄS MER

 5. 5. Är tätt rätt angreppssätt? : En studie om utmaningar och möjligheter med förtätning i Nordvästra Kungsholmen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Kajsa Fridqvist Nimvik; Wendela Svanberg; [2021]
  Nyckelord :Densification; compact city; sustainability; land use; mobility; Förtätning; kompakt stad; hållbarhet; markanvändning; mobilitet;

  Sammanfattning : Urbaniseringen medför att allt fler människor flyttar in i städerna. Stockholm har under de senaste åren beskrivits som en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och på grund av det ställs det större krav på bostäder och annan utveckling vilket leder till planer på förtätning. LÄS MER