Sökning: "Stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade ordet Stadsplanering.

 1. 1. Demokratisk stadsförnyelse? – En kritisk utvärdering av bostadspolitiska beslutsprocesser i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; demokrati; beslutsprocess; inkludering; ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay highlights the increasingly complex decision-making process surrounding urban renewal. The essay critically evaluates Malmö municipality and their implementation of two decision-making models within urban renewal. In particular, the essay highlights the importance of the democratic values inclusion and public accountability. LÄS MER

 2. 2. Expertmedborgare som vägledare? : En studie om hur expertmedborgare påverkar stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cronqvist Björn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 4. 4. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 5. 5. Bostadsnära natur ur statligt-, kommunalt- och medborgarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Rebecca Petersson; Victoria Blomberg Liwéll; [2020]
  Nyckelord :Residential nature; densification; growth; green spaces; urban planning; Bostadsnära natur; förtätning; tillväxt; grönområden; urban planering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att, med Linköpings kommun som exempel, undersöka utmaningar som svensk stadsplanering står inför när det gäller att tillgodose bostadsnära natur samtidigt som det planeras för befolkningstillväxt och förtätning. Uppsatsen redogör för vilken betydelse den bostadsnära naturen tillmäts av både statliga myndigheter och kommunen, hur kommunen planerar, vilken relation de boende i staden har till den bostadsnära naturen samt hur de upplever kommunens strategi. LÄS MER