Sökning: "trivalent design"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden trivalent design.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 2. 2. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martha Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; grönstruktur; kvalitet; planering; värde;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förtätning på grönområden och särskilt hur det argumenteras för en ökning av kvalitet på kvarvarande grönområde när staden förtätas. Syftet är att få en bättre inblick i vad kvalitet kan vara för någonting och vad det kan syfta på när det gäl-ler grönstruktur. LÄS MER

 4. 4. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Sammanfattning : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svanland; [2017]
  Nyckelord :strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. LÄS MER