Sökning: "trivalent design"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden trivalent design.

 1. 1. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Kåks; [2020]
  Nyckelord :restaurering; historisk trädgård; engelsk landskapspark; Grängshammar;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. LÄS MER

 2. 2. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Skarin; [2020]
  Nyckelord :Individuell platsidentitet; gemenskap; platsskapande; nationalpark; naturum;

  Sammanfattning : Begreppet platsidentitet definieras och diskuteras med utgångspunkt i Cliff Hague, Paul Jenkins och John Montgomerys teorier kring vad som skapar identitet hos en plats. Sveriges nationalparker har fått en ny gemensam grafisk profil som ska implementeras i alla parker. LÄS MER

 3. 3. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 4. 4. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; Sara Timmerholm; [2019]
  Nyckelord :kulturhistoria; trivalent design; platsidentitet; hamn; hav; sjöfart; Gävle; Södra hamnpiren; Atlasområdet; gestaltning;

  Sammanfattning : Gävle är en stad belägen vid havet och mycket av stadens historia är kopplad till hamn, sjöfart och fiske. I takt med att Gävle växer som stad, befolkningsmängden ökar och behovet av bostäder och arbeten blir allt högre, förtätas staden och många områden byggs om och förnyas. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martha Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; grönstruktur; kvalitet; planering; värde;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förtätning på grönområden och särskilt hur det argumenteras för en ökning av kvalitet på kvarvarande grönområde när staden förtätas. Syftet är att få en bättre inblick i vad kvalitet kan vara för någonting och vad det kan syfta på när det gäl-ler grönstruktur. LÄS MER