Sökning: "Deepak"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Deepak.

 1. 1. COST OPTIMIZATION IN PRODUCTION SYSTEMS : USING LEAN MANUFACTURING

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Amarnath Dhayanithi; Deepak Sureshkumar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the era of globalization, every company is trying its best to sustain its company’s name and their product in its respective market. The overreach goal of the thesis to optimize the cost in the production system using lean manufacturing. To attain the primary goal of the thesis, three layered approach has been carried out. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 3. 3. Water Distribution Networks: Leakage Management using Nonlinear Optimization of Pressure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Deepak Vasudevan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The eective management of water distribution systems is gaining tremendousfocus within the scientic community thanks to the Internet of Things.This report is an exploration attempt into the mathematical optimization ofa water distribution network under the inuence of leakages caused by deteriorationwithin the distribution network. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of flexible SPA based LPDC decoder using hardware friendly approximation methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Afshin Seraj; Deepak Yadav; [2017]
  Nyckelord :forward-backward; SPA; soft-xor; sum product algorithm; approximation; decoder; LDPC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to computation-intensive nature of LDPC decoders, a lot of research is going towards efficient implementation of their original algorithm (SPA). As "Min-Sum" approximation is basically an overestimation of SPA, this thesis investigates more accurate, yet area efficient, approximations of SPA, to select an optimum one. LÄS MER

 5. 5. Åskådliggörandet av skuggan : om att finna sin inneboende gudom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Billman; [2017]
  Nyckelord :The unconscious; fear; fear causes; fear manipulation; religion; spirituality.; Det omedvetna; rädsla; orsaker rädsla; hantering rädsla; religion; andlighet.;

  Sammanfattning : Detta arbete utreder om rädsla kan vara orsak till att människor i sekulariserade områden söker sig till andlighet och/eller religion. Metoden hermeneutik användes i huvudsak för detta ändamål då den ger utrymme för att tolka och förstå mänskliga intentioner och idéer. Vidare vilade den teoretiska grunden på Carl G. LÄS MER