Sökning: "barns rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden barns rättigheter.

 1. 1. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

  Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER

 2. 2. Barns användning och upplevelser av skolgården : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Laanemets; [2019]
  Nyckelord :Genus; barns geografier; sociala konstruktioner; skolgård; platskänsla;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och analyserar hur barn i mellanstadiet använder och upplever sin skolgård. Material har samlats in genom observationer och kvalitativa intervjuer med 22 elever från två skolor i södra Stockholm och sedan analyserats utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. “We have a lot of thought, thought, thought but do, do, do is another thing” : En kvalitativ studie om frivilligorganisationers arbete för efterlevnaden av barnkonventionen i Argentina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Daniella Ekarv; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :NGO; the Convention on the Rights of the Child; Argentina; NGO; barnkonventionen; Argentina;

  Sammanfattning : Ratificeringen av barnkonventionen i Argentina var en följd av att staten visade ett stort engagemang för att arbeta med att främja mänskliga rättigheter. Detta engagemang berodde till stor del på att Argentina under flera år tidigare hade styrts av en militärdiktatur. LÄS MER

 4. 4. ”Det har jag faktiskt rätt till” En kvalitativ studie om hur barnkonventionen förstås och framställs av pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Suzanna Ljuba; Emina Besic; [2019]
  Nyckelord :pedagog; förskola; barnkonventionen; rättigheter; barns lika värde; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barnkonventionen inom förskolan och att se hur barnkonventionens fyra grundläggande principer förstås och omsätts i praktiken av verksamma pedagoger i förskolan. Tidigare forskning inom forskningsfältet om barns rättigheter i förskolan är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER