Sökning: "exploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet exploatering.

 1. 1. Jordbruksmarkens värde inför en oviss framtid : En kvalitativ studie om exploateringen av svensk jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; livsmedelstrygghet; klimatförändringar; adaptiv kapacitet; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ur både ett globalt och lokalt perspektiv så exploateras varje år stora arealer jordbruksmark till följd av en ökande urbanisering. Denna utveckling sker samtidigt som en ökande befolkning och klimatförändringar förutspås sätta tillgången till brukbar mark och produktionen av livsmedel under allt större press. LÄS MER

 2. 2. Jordbruksmark byggs bort trots att risker byggs in : En analys av Örebro kommuns varseblivning och bedömning av riskerna med exploatering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Jansson; [2020]
  Nyckelord :krishantering; beredskap; krisberedskap; riskhantering; riskbedömning; hållbar utveckling; jordbruksmark; Örebro; riskuppfattning; varseblivning; barriärer för varseblivning; livsmedelsförsörjning;

  Sammanfattning : Samhällets krisberedskap är en aktuell fråga och Sveriges livsmedelsförsörjning har pekats ut som ett viktigt område i syfte att stärka samhällets beredskap. Utifrån Agenda 2030 och livsmedelsstrategin ska Sverige arbeta för att öka livsmedelsproduktionen genom att bland annat stärka och värna om jordbruket. LÄS MER

 3. 3. Förtätning i kulturhistoriska miljöer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linnea Ehrling; Wictoria Wibroe; [2020]
  Nyckelord :Cultural-historical environment; Densification; Gentle exploitation; Good built environment; National interest; Växjö; Block Gripen; Kulturhistorisk miljö; Förtätning; Varsam exploatering; God bebyggd miljö; Riksintresse; Växjö; Kvarteret Gripen;

  Sammanfattning : Studien grundar sig i den ständigt ökade stadsbefolkningen vilket bidrar till att städerna behöver utvecklas. En lösning på detta kan vara förtätning. Det kan leda till konsekvenser i de befintliga kvarteren med nya byggnader som oftast ska placeras i känsliga miljöer som i detta fall är ett kulturhistoriskt värdefullt område. LÄS MER

 4. 4. Rättssubjekt eller objekt : Om målsägandeställning vid köp av sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Björklund Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Purchasing of sex; sexual violence; sexual trafficking; exploitation; human trafficking; criminal law; criminal procedure; injured person; victim; witnesses; Straffprocess; Processrätt; Straffprocessrätt; Målsägande; Målsägandeställning; Brottsoffer; Brottsoffers rättigheter; Sexualbrott; Sexköp; Människohandel; Koppleri; Våldtäkt; Sexköpare; Sexuell exploatering; Målsäganderätt; Vittne; Bevisrätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured person. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured person is made on a case-by-case basis. LÄS MER

 5. 5. ROP for fun and profit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Robin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Return Oriented Programming; ROP; minneskorruptionsfel; buffertöverskridning.;

  Sammanfattning : Minneskorruptionsfel, till exempel stackbaserade överskridningssårbarheter imjukvara, har sedan 1990-talet uppmärksammats som ett kroniskt IT-säkerhetsproblem och kostar samhället mycket pengar och stora resurser.Uppsatsenundersökergenomkontrolleradeexperimentomexploateringsmetoden Return Oriented Programming kan användas för attutnyttja minneskorruptionsfel av typen stackbaserad buffertöverskridning påoperativsystemet Ubuntu Linux 18. LÄS MER