Sökning: "rätt till sin kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden rätt till sin kropp.

 1. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 2. 2. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER

 3. 3. Att se och stötta utsatta skolelever : En kvalitativ studie om sju skolkuratorers erfarenheter av elevers utsatthet för hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farahedeba Charkhy Habib; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Honor-based violence; Honor-related violence.; Hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersproblematik; elever som utsatts för hedersrelaterat våld; kuratorers arbete mot heder i skola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie beskriver hur sju skolkuratorer i södra Sverige uttrycker och förmedlar sina erfarenheter samt strategier för stödinsatser och upptäckt av elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Studiens frågeställningar belyser de olika definitionerna av begreppet hedersrelaterat våld, vilka kännetecken som informanterna kan koppla till våldet samt hur de kan stödja de elever som är eller blivit utsatta av hedersrelaterat våld. LÄS MER

 4. 4. Idrottares upplevda kunskaper om kost kopplat till kroppsuppfattning : En intervjustudie med unga idrottare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :attityd; kostbeteende; kostunskap; kroppsuppfattning; idrottsnutrition; idrottsprestation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idrott på elitnivå definieras sällan som hälsosamt. Individer som utvecklar en elitidrottskarriär, ställs inför olika val och ofta kan dessa val vara avgörande för såväl hälsan som för den idrottsliga prestationen på såväl kort som lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Normkritisk medvetenhet och oro : En kvalitativ studie om förskollärares arbete att stärka barns förståelse för integritet och den normkritiska praktikens komplexitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cathrin Gardeblad; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Normkritiskt perspektiv; normkritisk pedagogik; förskola; förhållningssätt; integritet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om barns integritet och hur förskollärare ser på den undervisning som fokuserar på barns integritet, och rätt att bestämma över sin egen kropp. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER