Sökning: "assisted reproductive technologies"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden assisted reproductive technologies.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 3. 3. Assisted Reproductive Technologies and Medically Assisted Reproduction in the Context of the European Convention on Human Rights : Legal and Social Perspectives

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanni Nieminen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Thanks to a good fairy you were born” : An intersectional feminist analysis of ovum donation advertising found in the public space in Barcelona

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Elisabet Tasa-Vinyals; [2017]
  Nyckelord :Ovum donation; Egg donation; Assisted reproduction; New Reproductive Technologies NRT ; In Vitro Fertilisation IVF ; Politics of reproduction; Economy of cells and tissues;

  Sammanfattning : Gamete donors are actively searched by companies dedicated to assisted reproduction in the Spanish State, and advertising is not only legal but rather common. This thesis provides an overview of the main themes that arise from the analysis of mostly visual materials used to promote ovum donation in public spaces in Barcelona, and critically links them to current debates in intersectional feminist cultural studies of technoscience, bodily theory and visual studies. LÄS MER

 5. 5. Biopower and Precarity: Meeting Embodied Self in the Discourses of Assisted Reproductive Technologies in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Polina Vlasenko; [2013]
  Nyckelord :precarity; biopower; assisted reproductive technologies; ukraine; subjectivation; rationalities of government; normalization of motherhood; biological citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I examine the connection between female embodiment and subjectivation, technologization of reproduction and rationalities of government in Ukraine, where assisted reproductive technologies (ART) were introduced not so long ago, but have already become part of the lived experience of numerous women and heated a large debate in society about the nature of women, motherhood, national duty, citizenship and demographic crisis. Moreover, the study I accomplish is necessitated by the growing importance of Ukraine as a colonial market of cheap donor egg cells and as a target of transnational reproductive travel engendered by commercial surrogacy industry. LÄS MER