Sökning: "feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden feministisk teori.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. Mormor lagar filten, och filten värmer mormor: Ett arbete som genom hemslöjd undersöker hur vi kan visa mer omsorg för och med arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Evelina Björndal; [2023]
  Nyckelord :Architecture; care; handicraft hemslöjd ; feminist posthumanism; intra-weaving; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Varför är det viktigt att skapa arkitektur med utgångspunkt i kärlek? Vad innebär det att värdera arkitektur utifrån ett icke-mänskligt perspektiv? Och hur kan hemslöjd lära oss att förhålla oss till vår värld med mer omsorg? Det här examensarbetet undersöker hur vi kan visa mer omsorg för och med arkitektur och argumenterar för att care, eller omsorg, behöver integreras som en självklar del i prakti- ken. Genom feministisk posthumanistisk teori och care som teoretiskt begrepp dekonstrueras de könade maktrelationerna av omsorgsarbete och väver istället samman arkitektur, care och hemslöjd för att omvärdera vad arkitektur gör och kanske bör göra. LÄS MER

 3. 3. Tänker alla förskollärare likadant om genus? : En kvalitativ studie om förskollärarnas synsätt kring genus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Wilma Daag-Gustafsson; Moalie Longueville; [2023]
  Nyckelord :genus; förskola; förskollärare; kön; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap till en ökad förståelse kring vilka synsätt förskollärare har till genus i förskolan och hur förskollärarna uppfattar att deras arbete med genus påverkar barnen. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. En analys av Europaparlamentets resolution ”Konsekvenserna för kvinnor av kriget mot Ukraina”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Johanna Andersson; [2023]
  Nyckelord :Beskrivande idéanalys; feministisk teori; feministiska perspektiv på krig; konfliktrelaterat sexuellt våld; människohandel och trafficking; könsrelaterat våld; Europaparlamentet; Europastudier; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the European Parliament resolution of 5 May 2022 on the impact of the war against Ukraine on women. The analysis is based on a descriptive idea analysis, which helps me map out which ideas and political actions that are adopted by the European parliament in the resolution. LÄS MER

 5. 5. En könsneutral förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fatoumata Nian Johansson; Hanna Holmesson; [2023]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskola; genus; könsroller; normkritik; språkligt bemötande;

  Sammanfattning : Abstract Denna observationsstudie har som syfte att med utgångspunkt i feministisk poststrukturalistisk teori undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studiens syfte besvaras utifrån frågeställningarna: Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar olika utifrån ett genusteoretiskt perspektiv? Hur synliggörs eventuella skillnader i hur pedagoger bemöter barn (i förskolan) baserat på deras ålder och kön? Frågeställningarna besvaras med hjälp av Butlers genusteori (2007) som utgör en del av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet. LÄS MER