Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. Studien visar att kvinnornas erfarenheter av patriarkala strukturer och kulturella normer spelar en betydande roll i deras inställning till förändring och hur de förhåller sig till sin kulturella identitet. Det betonas att gemenskap och kollektivt engagemang är av stor vikt, där politisk aktivism fungerar som ett verktyg i kampen för jämlikhet och rättigheter. Dessutom spelar sociala medier en avgörande roll i spridningen av information och mobilisering, i jakten på jämlikhet och mänskliga rättigheter. Empirin som presenteras i uppsatsen består av material från intervjuer, samtal och deltagande observation. Materialet har analyserats med hjälp av postkolonial feministisk teori och kulturell identitet och diaspora. Studien är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)