Sökning: "kritiskt postkolonialt perspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kritiskt postkolonialt perspektiv.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors berättelser gör motstånd mot den politiska maktens definition av begreppet utanförskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Kronman; [2012]
  Nyckelord :berättelser; narrativ metod; kvinnor; postkolonial feminism; standardberättelsens makt; utanförskap;

  Sammanfattning : Begreppet utanförskap har hörts i den politiska debatten sedan 2006 då den borgerliga Alliansregeringen lanserade termen för att prata om människor utan arbete. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska den politiska diskursen kring begreppet utanförskap i mötet med kvinnors berättelser från ett så kallat utanförskapsområde. LÄS MER

 3. 3. HOTETS MAKT : -En kritisk diskursanalys av medierapportering om svenska insatser i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Heder; Shahira Megahid; [2010]
  Nyckelord :Afghanistan; militära insatser; mediemakt; kritisk diskursanalys; postkolonialt perspektiv; 11 september 2001.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt var den makt som medier besitter i framställningen av nyheter, det vill säga den symboliska makt som förmedlas genom språket, bildar opinion, samt påverkar hur dess läsare uppfattar och formar sina bilder av verkligheten samt attityder gentemot den. Det övergripande syftet var att kritiskt granska medierapporteringen av svenska insatser i Afghanistan genom att söka svara på följande frågor; Hur behovet av svenska insatser i Afghanistan framställdes?, vilka diskurser som dominerade framställningarna, definitionerna och beskrivningarna av Sverige/Svenskar och Afghanistan/Afghaner, samt vilka konsekvenser definitionerna får för människors attityder, förhållningssätt och sociala relationer. LÄS MER