Sökning: "sexturism"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet sexturism.

 1. 1. Insight Cuba : A Reflection Rapport and Three Features Connected to Cuban Economy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Sara Charlotte Wahlström; [2019]
  Nyckelord :economy; Cuba; informal markets; prostitution; jinterism; bicycles; embargo; slow news journalism; practice theory economic anthropology;

  Sammanfattning : Cuba! The name alone connotes many things for people be it rum & cigarrs, old Chevys & colonial buildings, Hemingway & Daquires, Castro & communism, Salsa & Reaggaton, parties & calm life, blue oceans & white sandy beaches, poverty & oppression.  As a tourist destination Cuba is sold as a country caught up in a time capsule. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 3. 3. Torskar, butterflies och faranger : maskulinitetskonstruktioner i Flashback-tråden Kvinnorna i Thailand

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Widarsson; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; heterosexualitet; torskar; sexturism; prostitution; identitet.;

  Sammanfattning : I den här internetstudien analyseras inlägg från män som talar om att köpa ”sex” i Flashback-tråden Kvinnorna i Thailand. Tråden kan betraktas som ett homosocialt brödraskap där män finner gemenskap genom skapande och upprätthållande av maskulinitet samt heterosexualitet. LÄS MER

 4. 4. Maktdynamiken inom sexturism : En studie om åsikterna kring de prostituerade kvinnorna i Pattaya

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Hesselbom; Sofia Kallbro; Belinda Nakiwala; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet sexturism används för att beskriva resande i syfte att köpa sex på en destination. Det beskriver också turister som väl framme på destinationen bestämmer sig för att köpa sexuella tjänster av prostituerade lokalinvånare. LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatten om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nike Stadler; [2015]
  Nyckelord :ansvar; sexköpslagen; åtgärder; kritisk diskursanalys; svensk politisk debatt; Sexturism; Mänskliga rättigheter; Human rights; Sveriges riksdag; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska sexköpslagen har sedan införandet varit frekvent omdebatterad i politiska debatter. Under de senaste åren har även ett förslag om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands framträtt i politiska debatter. LÄS MER