Sökning: "barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade orden barnets bästa.

 1. 1. En praktik på undantag. En kvalitativ intervjustudie om barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Engberg; Christofer Jernquist; [2019-03-21]
  Nyckelord :Barn; tolkning; socialtjänsten; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd i Västsverige beskrev mötet med barn som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med socialtjänsten. Uppsatsen hade en fenomenologisk utgångspunkt och var baserad på fem kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. ”Man får göra så gott man kan”- en kvalitativ studie om hur förskollärare ser på specialpedagogik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Estelle Amundrud; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur de olika yrkeskategorierna på en och samma för-skola ser på specialpedagogik generellt samt hur specialpedagoger och förskollärare samarbetar kring barn i särskilda behov. Studien utgår ifrån ett relationellt-, punktuellt-, dilemma- samt sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Barnets bästa och barnets vilja bör vara det centrala i en vårdnadstvist" : En kvalitativ studie om hur barnets bästa och vilja framställs i vissa hovrättsdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Martinsson; [2019]
  Nyckelord :interest of the child; custody battles; appeal court; child’s will; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how verdicts in the Swedish appeal court portrays the best interest of the child and child’s will in custody battles. This was explored through a qualitative content analysis and a thematic analysis of verdicts. This study was based on power perspectives. LÄS MER

 5. 5. Barnets rätt till sina föräldrar : En kritisk rättsdogmatisk analys av rättsligt föräldraskap i relation till Barnkonventionen

  Master-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Veronica Jeppson; [2019]
  Nyckelord :Adoption; Assisted reproductive therapy; ART; The convention on the rights of the child; the best interests of the child; children s rights; human rights; parentage; parenthood; surrogacy; Adoption; Assisterad befruktning; Barnkonventionen; Barnets bästa; Barnets rättigheter; Föräldrabalken; Föräldraskap; Genetiskt ursprung; Mänskliga rättigheter; Social förälder; Surrogatmoderskap;

  Sammanfattning : The Convention on the rights of the child (CRC) stipulates a set of rights for all children and declares that all national legislation should be in compliance with the convention. The CRC states that the best interests of the child shall be of primary consideration in all actions concerning children; that every child has the right to protection of their family relations as well as the right to know about its parents. LÄS MER