Sökning: "parental order"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden parental order.

 1. 1. Barnets bästa - vad är det? Barnperspektivet vid beslut om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Viklund; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektivet; barnets bästa; barnfattigdom; ekonomiskt bistånd; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur barnperspektivet hanteras och beaktas när socialtjänsten beslutar om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare med barn under arton år. Rapporter har visat på en bristande dokumentation av barnperspektivet i socialtjänstens utredningar samt att det saknas riktlinjer för hur socialsekreterare ska bedöma utifrån principen om barnets bästa. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatthet och föräldraskap - Hur våld i nära relation påverkar kvinnors föräldraskap, ur anställda på kvinnojourens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andrea Jakobsson; Hanna Skog; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relation; föräldraskap; kvinnojourer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to evaluate how women who have left a violent relationship function in their partnering skills. In order to implement the aim with our study, we conducted seven semi-structured interviews with employees and volunteers from women shelters around Skåne. LÄS MER

 3. 3. "Människor i kris kan ju inte jobba med förändring" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring föräldrars rätt till stöd när deras barn omhändertagits enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nilsson; Emma Silverberg; [2020]
  Nyckelord :Key words: theory of crisis; children in foster care; parents in crisis; compulsory care; social workers; social services; law of social work; 6:7 SoL; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Emma Nilsson and Emma Silverberg Title: People in a crisis are not able to work with change Supervisor: Helene Hansen Assessor: Mikael Sandgren The aim of this study was to examine social workers reasoning on social services support to parents of children placed in compulsory care. This study was based on the Swedish social services law, 6:7 Socialtjänstlagen, that describes that parents are entitled to support when their child is placed in foster care. LÄS MER

 4. 4. Maskrosbarn - som fann ljuset i den svarta tunneln : En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av barndomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Amoudi; Amani Tamerjei; [2019]
  Nyckelord :maskrosbarn; missbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER