Sökning: "SOC"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet SOC.

 1. 1. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kollegiala relationer i förskolan : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joanna Feurst; Felicia Nelinder; Evelina Saarinen; [2022]
  Nyckelord :collegial learning; preschool teachers; SOC; social health; social support; sociocultural perspective; work teams; arbetslag; förskollärare; KASAM; kollegialt lärande; social hälsa; socialt stöd; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ständiga samhällsförändringar berör förskolans arena i form av förändringar i arbetssätt, läroplan samt ökade kvalitetskrav. Samtidigt är aspekten kring huruvida dessa omställningar påverkar förskollärarnas tillgång till resurser, social gemenskap och kollegialt lärande tämligen outforskad. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors uppelvelser av att få bröstcancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Jarl; Michelle Eriksson Rydfors; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; altered body; nurses support; qualitative method.; Bröstcancer; förändrad kropp; sjuksköterskors stöd; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligaste typen av cancer bland kvinnor i världen samt orsakar flest dödsfall av cancerformerna. Drabbas av bröstcancer har väsentlig påverkan på unga kvinnors liv, behandling kräver specifik kompetens gällande sexualitet, fertilitet samt graviditet. LÄS MER

 4. 4. Föräldern som mellanhand. En kvalitativ studie om barn som anhöriga inom cancervården.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Werlerstam; [2022]
  Nyckelord :Children as next of kin; counselors; sense of coherence SOC ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how nurses and counselors at an outpatient clinic in cancer care experience working with children as next of kin. This was done by examining how the nurses and counselors describes working with children who have a seriously ill parent. LÄS MER

 5. 5. Relativ ålderseffekt och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan elevers relativa ålder och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Albin Berg; Douglas Askman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose of study This quantitative cross-sectional study aimed to explore the relationship and differences between time of birth and students’ Sense of Coherence (SOC) in physical education within the Swedish upper secondary school. Previous research has proven a connection between annual time of birth and success in sports and school, which is termed Relative Age Effect in research and means that relatively older students and athletes possess a higher probability to reach success. LÄS MER