Sökning: "familjecentral"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet familjecentral.

 1. 1. Familjecentraler i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Holmberg; Sofia Jesperson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Barn; Familjecentraler; Hälsofrämjande; Matvanor; Skaraborg;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 45Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Att möta samtidens föräldrar : En kvalitativ studie om familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av att vägleda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Pettersson; [2019]
  Nyckelord :family guidance; family counselor; family center; professional approach; parenthood; familjevägledning; familjevägledare; familjecentral; professionellt förhållningssätt; föräldraskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika familjevägledare, yrkesverksamma på tre olika familjecentraler i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Familjecentralen i en glesbygdskommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Melinder; Tina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Familjecentral; socialt förebyggande arbete; socialt arbete; föräldrastöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, samt hur arbetet ser ut för att uppfylla de gemensamma verksamhetsmålen. Det finns en lagstadgad skyldighet för kommuner att bedriva förebyggande arbete som rör barn och unga, samt att samverka med andra i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. LÄS MER

 4. 4. ”Korta vägar, låga trösklar” : BHV-sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Axelsson; Xhulieta Daka; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; familjecentral; familjefokuserad omvårdnad; BHV-sjuksköterska; BVC; upplevelse;

  Sammanfattning : Barnavårdcentalen (BVC) är en verksamhet som når nästan alla barn i Sverige. Från att ha varit inriktad på att hitta eventuella handikapp och sjukdomar hos barnen har inriktningen blivit allt mer psykosocial. Behovet av samverkan med andra aktörer har ökat. LÄS MER

 5. 5. Familjecentralers arbete med Barnkonventionen : En kvalitativ intervjustudie ur de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Family center; United Nations; Children’s Convention; Implementation; Familjecentral; Förenta Nationerna; Barnkonventionen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of my research was to study the implementation of the UNs Convention on the Rights of the Child on different family centers in Sweden. I wanted to examine if the family centers had policies concerning the Children’s Convention that affected their daily work, and if not, how they managed the implementation through the daily work. LÄS MER