Sökning: "Saga Antonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Antonsson.

  1. 1. Barnkonventionen på familjecentraler - Personalens kunskap, arbete och utmaningar med barnkonventionen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Saga Antonsson; [2020-09-21]
    Nyckelord :Barnkonventionen; Barnets bästa; Familjecentral; Implementering; Folkhälsa; Convention on the Rights of the Child; The best interests of the child; Family Centres; Implementation; Public health;

    Sammanfattning : Introduction: It is vital to work for the rights of children because it affects the upbringingand health of a great many minors. The Convention on the Rights of the Child (CRC) becameSwedish law in 2020 and family centres are one of the institutions working with the CRC, touphold the rights of children and to promote sound childhoods for all. LÄS MER