Sökning: "Lärares uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1558 uppsatser innehållade orden Lärares uppfattningar.

 1. 1. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Samuelsson; Emmie Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER

 2. 2. "Det sitter lite i ryggmärgen" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete och deras uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Felicia Grill; Kim Bivall; [2022]
  Nyckelord :Value-based work; diversity; conditions in preschool; preschool teacher; preschool; Värdegrundsarbete; mångfald; förutsättningar i förskolan; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver värdegrundsarbetet i förskolans utbildning. Intentionen är även att belysa förskollärares uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar arbetet med att skapa en förståelse för olika värden och den mångfald som finns i samhället. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur i förskolan : Förskolans möjlighet att främja alla barns läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Svensson; Sofie Bäcklund; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; högläsning; förskola; allmändidaktik; litteracitet; critical literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad förståelse för förskollärares och barnskötares uppfattningar och erfarenheter av barnlitteraturens betydelse i förskolans lärmiljö i avseende att främja alla barns läslust. Studien utgick från en kvalitativ metod och det empiriska material som samlats in är baserat på beskrivningar av förskollärares och barnskötares arbete med barnlitteratur. LÄS MER

 4. 4. ”De ska ju ingå i gruppen lika mycket som vem som helst” : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar av begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering i förskolans praktik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Svangård Pauline; Stamming Sara; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; inkluderande klimat; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar av begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering samt att undersöka hur förskollärare uttrycker att arbetet för att inkludera barn i behov av särskilt stöd kan se ut i verksamheten. Tidigare forskning visar att förskollärares definitioner av begreppen kan variera, vilket kan medföra att barns utbildning ser olika ut. LÄS MER

 5. 5. Vad tycker DU om den vegetariska skollunchen?”.En enkätundersökning om grundskoleelevers, vårdnadshavares och lärares attityder till vegetariska respektive köttbaserade måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maja Elf; Josephine Pettersson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Vegetarisk mat; hållbar matkonsumtion; skolmåltider; barn; attityd;

  Sammanfattning : Skolans måltider har stor potential att driva hållbarhetsarbeten i kommuner i rätt riktning. I samband med att kommuner i Sverige introducerat mer vegetariska rätter i skolmåltiden som ett sätt att minska klimatpåverkan har det mötts av motstånd från elever, vårdnadshavareoch lärare. LÄS MER