Sökning: "Lärares uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1773 uppsatser innehållade orden Lärares uppfattningar.

 1. 1. Matematiska samtal i klassrummet : En intervjustudie om lärares uppfattningar om betydelsen av matematiska samtal och hur arbetet med samtalen genomförs

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helen Törngren; [2023]
  Nyckelord :Matematiska samtal; yngre åldrar; lärare; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vad lärare som arbetar med elever i de yngre åldrarna har för uppfattning om matematiska samtal, vad matematiska samtal är och hur de arbetar med dem i helklass, grupp och enskilt. Studien undersöker även lärares uppfattning om vad samtalen ger för utbyte för dem själva och för eleverna. LÄS MER

 2. 2. "Det blir inte naturligt" : Lärares uppfattningar om att undervisa på målspråket i ämnet moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Målspråksanvändning; främmande språk; fenomenografi; moderna språk;

  Sammanfattning : This phenomenographic study investigate teachers’ beliefs regarding the use of target language in the foreign language classroom in Sweden. Through semi-structured interviews with three primary school teachers of Spanish and French, the study aims to find out to what extent and in what way the teachers use target language. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Petronella Jildenfors; Wilma Jansson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskollärare; uppfattningar; möjligheter; utmaningar; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar. Studien motiveras utifrån en brist på tidigare forskning om vilka uppfattningar förskollärare har till digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 5. 5. Vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Gren; [2023]
  Nyckelord :vetenskapligt skrivande; akademiskt skrivande; svenskundervisning; gymnasieskolan; gymnasieelever; gymnasiearbetet;

  Sammanfattning : Den här systematiska forskningsöversikten undersöker det vetenskapliga skrivandets roll i gymnasieskolan. Tidigare forskning om vetenskapligt skrivande i gymnasieskolans undervisning, lärares syn på det vetenskapliga skrivandets roll och studenters uppfattning om de färdigheter i vetenskapligt skrivande de fått med sig från tidigare gymnasieutbildning, undersöks, beskrivs och kategoriseras för att öka förståelsen för vetenskapligt skrivande som en del av svenskundervisning i gymnasieskolan. LÄS MER