Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. Detta innebär att fritidshemmet har mål som verksamheten ska uppnå. I denna kvalitativa studie, med semistrukturerade intervjufrågor som metod, kommer lärares uppfattningar och resonemang om likvärdighet i fritidshem att undersökas. De frågeställningar som studien utgår ifrån är vad innebär en likvärdig utbildning för lärare i fritidshem? Hur likvärdig anser lärare i fritidshem att utbildningen är, baserat på geografiskt läge och socioekonomiska förutsättningar? Studien baseras på resonemang från en lärare i fritidshem och en fritidsledare från, det som kommer kallas, område A samt två lärare i fritidshem från område B. Empirin har därefter, utifrån tre olika forskningsperspektiv, analyserats. Tidigare forskning som behandlas är utifrån reformernas påverkan på likvärdighet, socioekonomiska villkor och segregationens påverkan på likvärdighet, mångfald och mångkultur i skolan och undervisning i fritidshem för likvärdighet. Resultatet och analysen visar, enligt lärarnas resonemang, att olika faktorer påverkar den likvärdiga utbildningen i fritidshemmet. Dessa är bland annat formen av styrning i skolan, det geografiska läget samt vårdnadshavares bakgrund. Vidare begränsas likvärdigheten av mängden, planeringstid samt andra utmaningar som differentieras beroende på förutsättningar av området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)