Sökning: "valda"

Visar resultat 6 - 10 av 5416 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 6. Problemlösning på lågstadiet : Hur lärare beskriver ett matematiskt problem och sitt arbete med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; [2023]
  Nyckelord :problem solving; teachers working methods; teachers descriptions of a mathematical problem; primary school; problemlösning; lärares arbetssätt; lärares beskrivningar av ett matematiskt problem; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem undervisande lärare i årskurserna F-3 beskriver ett matematiskt problem och hur de förhåller sig till undervisning i problemlösning. Den valda metoden är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 7. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 3. 8. Lättläst flanördiktning? : En komparativ studie av Hjalmar Söderbergs stil i lättläst tappning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Vinci Wedebrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur en lättläst version av Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas skiljer sig stilistiskt från originalverket. Det som analyseras är skillnaderna i tempo, styrkan i adjektiven och adverben samt hur stilfigurer används. Studien utgörs av två delundersökningar. LÄS MER

 4. 9. Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Slivo; Isabell Slivo; [2023]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; sustainability; quality; stakeholder; legitimacy; credibility and relevance; GRI; hållbarhetsrapporter; hållbarhet; kvalitet; intressent; legitimitet; trovärdighet och relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. LÄS MER

 5. 10. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER