Sökning: "Lara Kalkali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lara Kalkali.

  1. 1. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
    Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER