EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. Existentiell omvårdnad handlar främst om att uppmärksamma och lindrapatientens existentiella smärta beroende på patientens behov och vilja till detta. Närsjuksköterskan arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt kan patienten dela med sig avsina existentiella behov vilket möjliggör för sjuksköterskan att uppmärksamma behovet.Många sjuksköterskor känner sig dock inte bekväma med att ge den typen av omvårdnad.Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor bemöter patientens existentiella omvårdnadsbehovbland dem som inte erhåller palliativ vård. Metod: Litteraturöversikt med sökning av artiklar iCINAHL och PsycINFO. Sökningen kompletterades med en manuell sökning och totalthittades 13 artiklar, varav 7 kvalitativa, 5 kvantitativa samt 1 med mixad metod. Det framkomatt inom vetenskapen används “spiritual-” synonymt med det författarna till denna uppsatsförstår som det svenska ordet “existentiell-” i detta sammanhang och därför har “spiritual-”använts i olika former i sökningarna. Resultat: Det identifierades två teman, sjuksköterskansperspektiv och patientens perspektiv. Det framkom att sjuksköterskan kan uppmärksammaoch bemöta patientens existentiella omvårdnadsbehov på flera olika sätt. Resultatet visade ettpositivt samband hos sjuksköterskor som hade en egen existentiell uppfattning ochomfattningen av att bemöta patienternas behov. Resultatet visade även att det fanns flerahinder för existentiell omvårdnad. Patienter upplevde bland annat att meningsfulla samtal ochatt vara mer än sin sjukdom lindrade den existentiell smärta. Slutsats: Genom detpersoncentrerade förhållningssättet kan sjuksköterskan upptäcka de existentiella behoven hospatienterna. Det viktigaste sjuksköterskan kan göra är att våga bemöta behovet, lyssna ochvara närvarande. Det krävs också att sjuksköterskan har förutsättningar för att kunna bemöta existentiella omvårdnadsbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)