MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vad gäller motivation för matematik hos grundskoleelever. Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelar motivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. Vi undersöker vilken uppmärksamhet får motivation för att lära matematik inom matematikdidaktiken både i Sverige och internationellt. Forskningssvårigheter att definiera och forska om motivation diskuteras. Tre doktorsavhandlingar och femton c-uppsatser med motivation inom matematikinlärning som huvudämne skrivna mellan 2005 och 2016 vid elva högskolor och universitet i Sverige presenteras och analyseras. Resultaten av analysen diskuteras och kopplas till både teoretiska ramar och egna utländska yrkeserfarenheter. Metod: Examensarbetet är baserat på en litteraturstudie, en personlig kommunikation, en strukturell analys, en kvantitativ komparativ korpusanalys och en kvalitativ kunskapskritisk korpusanalys av tre doktorsavhandlingar och femton examensarbeten, vilket blir arton studier tillsammans. Studierna har vi funnit genom sökning på databaser och på biblioteken, samt fått från handledaren. Resultat: Vår kartläggning om forskningsläget om motivation inom matematikdidaktik visar att fältet inte har fått stor uppmärksamhet av forskare. Motivation har dock en stor betydelse för lyckade grundskoleelevers studier. Vår analys av de valda arton studier visar att det finns faktorer som påverkar elevernas motivation för att lära matematik. De viktigaste faktorerna är en engagerad lärare, variation i undervisningen, beröm, planering, mål, betyg, språk och omgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)