MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. Vi undersöker vilkenuppmärksamhet får motivation för att lära matematik inom matematikdidaktikenbåde i Sverige och internationellt. Forskningssvårigheter att definiera och forskaom motivation diskuteras. Tre doktorsavhandlingar och femton c-uppsatser medmotivation inom matematikinlärning som huvudämne skrivna mellan 2005 och2016 vid elva högskolor och universitet i Sverige presenteras och analyseras.Resultaten av analysen diskuteras och kopplas till både teoretiska ramar ochegna utländska yrkeserfarenheter.Metod: Examensarbetet är baserat på en litteraturstudie, en personlig kommunikation, enstrukturell analys, en kvantitativ komparativ korpusanalys och en kvalitativ kunskapskritiskkorpusanalys av tre doktorsavhandlingar och femton examensarbeten,vilket blir arton studier tillsammans. Studierna har vi funnit genom sökningpå databaser och på biblioteken, samt fått från handledaren.Resultat: Vår kartläggning om forskningsläget om motivation inom matematikdidaktikvisar att fältet inte har fått stor uppmärksamhet av forskare. Motivation har docken stor betydelse för lyckade grundskoleelevers studier. Vår analys av de valdaarton studier visar att det finns faktorer som påverkar elevernas motivation föratt lära matematik. De viktigaste faktorerna är en engagerad lärare, variation iundervisningen, beröm, planering, mål, betyg, språk och omgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)