Sökning: "Clara Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Clara Svensson.

 1. 1. Skyddet av anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång - Vilka faktorer har betydelse för anställningsvillkorens övergång till den nya arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Svensson; Clara Montgomery; [2020]
  Nyckelord :Anställningsvillkor; Verksamhetsövergång; Kollektivavtal; Lagen om anställningsskydd; Medbestämmandelagen; Efterverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huvudsakligen vad som händer med anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång. De situationer vi fokuserar på är då båda parter är bundna av kollektiv- avtal samt då ingen part är bunden av kollektivavtal. LÄS MER

 2. 2. Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Clara Svensson; Elina Wallberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes; HbAlc; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos≥5,6 mmol/l- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Clara Svensson och Elina WallbergHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny Van OdijkLinje: Dietistprogrammet 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization ochuppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjundevanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. LÄS MER

 3. 3. En Ex-Ante Analys av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Jonsson; Clara Svensson; [2019]
  Nyckelord :operating lease; IFRS 16; capitalization; information asymmetry; true and fair view; investors; financial ratios; operationell leasing; IFRS 16; kapitalisering; informationsasymmetri; rättvisande bild; investerare; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. LÄS MER

 4. 4. HR-funktionen som stöd vid kompetensförsörjning. En kvalitativ studie av HR-funktionens stöd till cheferna i en offentlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Bertilsson; Clara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; HR-stöd; Offentlig organisation; relationer; samverkan; ansvarsfördelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har genomförts i Lunds kommun och syftat till att beskriva och analysera, med utgångspunkt i HR-medarbetares upplevelser, hur HR-funktionen stödjer chefer i arbetet med kompetensförsörjning i en offentlig organisation. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera HR-medarbetares upplevelser kring stödet till cheferna i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Situationsanpassat ledarskap - en studie om vad i situationen som påverkar ledarskapets utformning :  

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Lyngen; Anna-Clara Svensson; [2012]
  Nyckelord :Hersey and Blanchard; Goffman; situational leadership; leader; employee; situation; Hersey och Blanchard; Goffman; situationsanpassat ledarskap; ledare; anställd; situation;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine what it is in the situation that affects which leadership that is applied on the members of the organization. Our questions that we have explored were; What is it in the situation that influences the leadership applied on an individual or staff group? What similarities and differences have emerged by Hersey and Blanchards situational leadership model? Further, we used qualitative semi-structured interviews at the interview procedures with three managers and three employees. LÄS MER