Sökning: "våld i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden våld i hemmet.

 1. 1. Barns egna upplevelser av våld i hemmet : En litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Domestic violence; Experience; Impact; Barn; våld i hemmet; upplevelser; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn borde få växa upp i ett tryggt hem med omsorgsfulla föräldrar men tyvärr är det inte alla barn som får göra det. Trots de skyddsnät och de rättigheter som finns till barns fördel finns det barn som utsätts för våld. Våldet som de utsätts för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. LÄS MER

 2. 2. "Det är ett lotteri" - En intervjustudie om barnperspektivet i ärenden där barn upplevt våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Jonsson; Sofia Rosén; [2020]
  Nyckelord :child’s perspective; children’s perspective; domestic violence; family law; family safety units; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the late 1990’s the child’s perspective in cases where children have experienced domestic violence has gained more attention in both research and Swedish law. Despite this attention, the child’s perspective might still get overlooked by social services in cases where domestic violence is present. LÄS MER

 3. 3. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Bergom Larsson; Jennifer Hedström Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterskans bedömning; orosanmäla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. LÄS MER

 5. 5. Tecken på våld mot kvinnor i nära relation : Vad röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sandra karlsson; Jasamin Kianfar; [2020]
  Nyckelord :Healthcare professionals; assault; domestic violence; radiography; vårdpersonal; misshandel; våld i hemmet; röntgen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett världsproblem. Vårdpersonal har ingen anmälningsplikt vid misstanke av våld mot vuxna. Vikten att lyfta fram mest förekommande tecken i samband med våld i nära relation anses viktigt för att ge vårdsökanden adekvat hjälp och stöd. LÄS MER