Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. Empirin analyserades med en tematisk analys och teoretiseras med hjälp av emotionssociologi, genusteori och teori om våld. I resultatet fann vi att tjejerna motiverade våldsanvändning med olika anledningar såsom att stå upp för sig själv eller sina vänner, för att få respekt i ett socialt sammanhang, för att omgivningen förväntade eller “hypade” fram våldsanvändning eller för att leva upp till familjens krav på att försvara sig eller slippa utsättas för våld i hemmet. I respondenternas tal om våld relaterades det till killars våldsanvändning, vilket i enlighet med den tidigare forskningen på fältet synliggör att våld är tätt sammanbundet med maskulinitet. Tjejernas beskrivning av den egna och andra tjejers våldsutövning utmanar dock normer kring vem som kan vara våldsutövare och normer kring femininitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)