Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 649 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Manufacturing Knowledge Management Using a Virtual Factory-Based Ontology Implemented in a Graph Database

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mehran Ghorbani Tajani; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Management; Ontology; Graph database; Graph theory; Virtual Factory; Knowledge-Driven Optimization;

  Sammanfattning : Ontology-based technologies like Semantic Web and Knowledge Graphs are promising for knowledge management in manufacturing industries. In the literature there are abundant of publications related to using ontologies to represent and capture knowledge in manufacturing. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER

 3. 3. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ossian Nordell; [2022]
  Nyckelord :Restaureringsåtgärder; Huvudåtgärder; Åtgärdstyper; Åtgärder; Uppföljning; Funktionsbedömning;

  Sammanfattning : Definitionen av restaurering är att det syftar till en direkt positiv påverkan på ekosystemen efter att en åtgärd har genomförts. Restaurering används som svar på antropogen miljöpåverkan på ekosystem genom restaureringsprogram, restaureringsprojekt och restaureringsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Right fit Database Technology for Discounts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Annelie Sinander; Alexandra Galonja; [2022]
  Nyckelord :Database Technologies; Discounts; SQL; NoSQL; Latency; Signal-to-noise-ratio; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i syfte att jämföra hur fyra olika databashanterare (DBMS) presterar inom ett begränsat antal områden för att därigenom dra slutsatser kring vilken som fungerar bäst för att lagra data om rabatter på IKEA. De databashanterare som testas är MongoDB, MariaDB, Neo4j och PostgreSQL. LÄS MER

 5. 5. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Beatrice Elfvenfjärd; Erika Åmansson; [2022]
  Nyckelord :Gynaephora groenlandica; arktisk ullbjörnslarv; födopreferenser; arktisk tundra; arktisk specialist; växtegenskaper;

  Sammanfattning : The Arctic tundra has many unexplored areas. Due to the harsh climate and the difficult accessibility, there is a lack of knowledge about the different species that live under these circumstances. Herbivores in this environment have a large effect on the plant community, one of these is the moth butterfly larva Gynaephora groenlandica. LÄS MER