Sökning: "nätverk och ara modellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nätverk och ara modellen.

 1. 1. Nätverksförändringar vid företagsförvärv : En fallstudie om Uppsalahems förvärv av Studentstaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Grill; Karin Salander; [2017]
  Nyckelord :Företagsförvärv; nätverk; leverantörer; inköp; offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur företagsförvärv påverkar det förvärvade företagets leverantörsnätverk och om dessa förändringar  även  påverkat kunderbjudandet. Studien grundar sig på en fallstudie där det tidigare privatägda bostadsbolaget Studentstaden har förvärvats av det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. LÄS MER

 2. 2. Goda relationer – En förutsättning för morgondagens entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Thalinsson Ranhagen; Josefin Norstedt; [2015]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Relationer; ARA-modellen; Nätverk; Uppsala;

  Sammanfattning : I takt med en ökad internationalisering och hårdnad global konkurrens ställs större krav på morgondagens entreprenörer. I Uppsala kommun har den omfattande kapaciteten inom utbildning och forskning uppfattats som ett särskilt viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar, varför studiens fokus riktas på hur de entreprenörskapsfrämjande aktörerna som existerar kring Uppsala universitet tillsammans verkar för att skapa förutsättningar för studenter och forskare. LÄS MER

 3. 3. Internationaliseringsprocessen för ett svenskt småföretag ur ett nätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christopher Askö; [2012]
  Nyckelord :Internationalisering; internationaliseringsprocess; affärsnätverk; politiska nätverk; småföretag;

  Sammanfattning : Vid ett företags internationaliseringsprocess ställs det mot olika hinder, vilka kan vara svåra att passera. I den här studien undersöks ett svenskt småföretag för att besvara frågan om hur dessa kan nyttja sitt kontaktnätverk för att övervinna de barriärer de ställs mot vid en geografisk expansion utomlands. LÄS MER

 4. 4. Kan nätverk konstrueras? : En studie av relationerna och nätverksbyggandet kring Kista Science City AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Björkman; Joakim Brännström; [2009]
  Nyckelord :Nätverk; Relationer; Kista; ARA-Modellen;

  Sammanfattning : Ett väl fungerande nätverk kan hjälpa företag att förbättra sin produktivitet och skapa möjligheter till affärer. För att utnyttja fördelarna som nätverk kan skapa har Kista Science City AB sedan år 2000 aktivt arbetat med att skapa olika projekt och nätverk, med avsikt att stimulera tillväxt i regionen Kista Science City, framförallt hos de mindre företagen. LÄS MER