Sökning: "könsdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet könsdiskriminering.

 1. 1. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie av tidigare forskning över hur könsdiskriminering kan förklaras utifrån makt-& hierarkistrukturer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alice Flodin; Jasmin Ghayadh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 4. 4. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. ”Det är okej att visa känslor och vara man” : En kvalitativ studie om hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor på arbetet.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felicia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Män; kvinnodominerade yrken; genusordning; maskulinitet;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor förväntas arbeta inom olika sektorer, vilket ofta leder till könsdiskriminering av något slag. Män som arbetar i kvinnodominerade yrken framställs som feminina på grund av de stereotypa föreställningarna som florerar i samhället. LÄS MER