Sökning: "Pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13196 uppsatser innehållade ordet Pedagogik.

 1. 1. Bedömning i musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2022]
  Nyckelord :bedömning; musikskapande; komposition; musikpedagogik; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Nöta notskrift eller tabu tabulatur? : Hur notläsning används (och inte används) i gitarrundervisningen i kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Kull; [2022]
  Nyckelord :guitar; traditional western music notation; tablature; methodology; gitarr; notläsning; tabulatur; kulturskolan; metodik;

  Sammanfattning : The prejudice that guitar players do not know how to read traditional western music notation has been around for a long time. That seems to also have had its affect on guitar education. For many guitarists the obvious choice is instead tablature. This study examines the attitude towards sheet music among guitar teachers at the Swedish kulturskola. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på närvaro i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Hjärtquist; Kristin Jensen; [2022]
  Nyckelord :Presence; preschool theachers’ approach; relationship building; relational pedagogy; Närvaro; förskollärarens förhållningssätt; relationsskapande; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förhållningssätt som förskollärare väljer att använda i sitt relationsskapande med barnen på förskolan. Våra frågeställningar i studien var: Hur ser förskollärarna på deras relationella närvaro tillsammans med barnen på förskolan? Vilka aspekter påverkar förskollärares olika förhållningssätt till hur de prioriterar sin egen närvaro med barnen på förskolan? Studien är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Förtroendefulla relationer i enskild musikundervisning : Elevers erfarenheter av sång- och instrumentalpedagogers relationskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emelie Enochsson; Maja Hovmark; [2022]
  Nyckelord :Relational competence; one-to-one; trust; music tuition; Relationskompetens; en-till-en; musikundervisning; förtroende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett elevperspektiv undersöka vad relationskompetens kan innebära i enskild musikundervisning på gymnasium. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat är inhämtat genom fokusgruppssamtal med elever från en gymnasieskola med musikprofil. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisning i grundsärskolan : En undersökning om musiklärares utsagor om hur de anpassar sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Nordstrand; [2022]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; anpassningar; musik; grundsärskola; ramfaktorer; värderingar; yrkesroll; elevassistenter.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är ett intresse för musikundervisning för elever med olika funktionsnedsättningar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och få känne-dom kring hur musiklärare i grundsärskolan anpassar sin undervisning. LÄS MER