Sökning: "gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 2623 uppsatser innehållade ordet gymnasieskolan.

 1. 1. Specialpedagogens roll i elevhälsoteamet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Wadenhammar; Camilla Grennert; [2024]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; hälsofrämjande och förebyggande arbete; specialpedagogens yrkesuppdrag; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om specialpedagogers upplevelse av sin roll i elevhälsoteamet och dess uppdrag. Studien vilar på en kvalitativ ansats där empirin samlats in med hjälp av en intervjuguide för att göra semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vad hände med hälsan? : En kvalitativ diskursanalys om gymnasielärares hälsoundervisning i Idrott och hälsa 1

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Patricia Axling; Lina Hildeby; [2024]
  Nyckelord :idrott och hälsa; gymnasiet; hälsa; hälsoundervisning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa 1 talar om hälsa samt vilket utrymme hälsoundervisningen ges i gymnasieskolan. Tre frågeställningar har formulerats. 1. Vilka hälsodiskurser synliggörs i idrott och hälsa? 2. LÄS MER

 3. 3. Ambitious minds, unique challenges : En djupdykning i lärarnas värld – En kvalitativ studie om att navigera utmaningar och motivation hos högpresterande elever i engelska på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Loubna Kannanni; [2024]
  Nyckelord :Högpresterande elever; engelska; alternativa undervisningsmetoder; motivation; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Uppmaningen här understryker vikten av att rättvist beakta de individuella behoven och förutsättningarna för elever i svenska skolor, i enlighet med (Lgr 11). Det innebär att högpresterande elever har rätt till en utbildning som är skräddarsydd efter deras kapacitet. LÄS MER

 4. 4. Den svenska läroplanen - En kunskapsöversikt om matematikundervisning utifrån läroplanen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ture Olsson; [2024]
  Nyckelord :Läroplan; läroplansteori; elevprestationer; gymnasieskolan; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Språkattityder i läromedel för gymnasieskolan : En analys av läromedel i svenska och historia ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alicia Broman Tengvall; [2024]
  Nyckelord :Transspråkande; språkattityder; läromedel; gymnasieskolan; monospråkighet; flerspråkighet; undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar mono- fler- och transspråkande attityder i läromedel för gymnasieskolan. De läromedel som ligger till grund till analysen är läroböckerna Människans texter språket (Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas 2011) vilken används i svenskämnet samt Historia 1b: Den lilla människan och de stora sammanhangen (Långström, Sture et. LÄS MER