Sökning: "Elin Ulusoy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Ulusoy.

  1. 1. Varför TAKK? : Hur rektorer/biträdande rektorer resonerar kring arbetet med TAKK i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Ellinor Persson; Elin Ulusoy; [2023]
    Nyckelord :biträdande rektorer; förskola; rektorer; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation;

    Sammanfattning : TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett sätt att öka barns språkutveckling och stödja barn i sina kommunikativa funktioner, genom att göra teckenrörelser i kombination med det talade språket. TAKK är en metod som används i många förskolor i Sverige, och därmed har ett växande intresse för forskning kring TAKK uppstått. LÄS MER